PRIVACY VERKLARING MY DOG &ME

Dit is de Privacy Statement van My Dog & Me, Heerbaan 35, 6097 AV Heel, Nederland.

Via de website www.mydogandme.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. My Dog & Me acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 1. duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en onze cookieverklaring.
 2. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 augustus 2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen. Bij het bestellen van artikelen zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen. Met een account hebt u de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels prijsvragen, nieuwsbrief aanmelding, workshops en andere acties/activiteiten waar u aan hebt deelgenomen en uw gegevens hebt achtergelaten.

Wij verwerken de volgende gegevens van u (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld deelname aan prijsvragen, het aanmaken van een account en het invullen van een contactformulier):

Voor- en achternaam

Geslacht

E-mailadres

Adresgegevens

Telefoonnummers

IP-adres

Betaalgegevens

Aankoopgeschiedenis

Online klikgedrag

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. het aanschaffen van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 2. het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 3. het na u toestemming aanbieden van gepersonaliseerd productaanbod en content op de website onder andere op basis van u interesses en uw aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
 4. het na uw toestemming verzenden van gepersonaliseerde berichten op basis van onder andere uw interesses en uw aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
 5. het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, workshops, acties en andere aangelegenheden;
 6. het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 7. het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren, bijvoorbeeld zo lang u uw account niet hebt verwijderd.  Dit is afhankelijk van het product dat u hebt gekocht en de daarbij horende garantietermijn. Soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

E-mail

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/producten. Zo worden uw adresgegevens doorgegeven aan de pakketdiensten die je bestelling afleveren of technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij uw gegevens volgens onze regels behandelen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering

Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door uw persoonlijke (offline) gegevens te koppelen aan uw andere gegevens, zoals online bestellingen, aankoopgeschiedenis en klikgedrag. Daarnaast kunnen wij deze gegevens combineren met data die wij van externe partijen hebben verkregen, indien u hier toestemming voor hebt gegeven bij deze partij of bij ons. Op basis hiervan kunnen wij ons productaanbod personaliseren, zodat dit aansluit bij uw interesses en aankoopgeschiedenis of kunnen wij een kredietcheck uitvoeren in de gevallen waarin wij dit nodig achten. Op deze wijze kunnen wij beter en gerichter met u communiceren en kunnen wij diverse analyses uitvoeren. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde blijven waarborgen en hebt u het recht om aan te geven niet onderworpen te willen worden aan onze profilering door uw eerder gegeven toestemming in te trekken.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met versleuteling.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onderstaande contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over uw privacy dan kunt u contact met ons opnemen via:
Telefoonnummer 0639721597
E-mail: info@mydogandme.nl